Základné princípy

 • Aliancia zastupuje maďarskú komunitu na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni a zaväzuje sa zastupovať i ďalšie národnostné komunity žijúce na Slovensku a ľudí žijúcich v južných a východných regiónoch.
 • Vyznáva a v praxi presadzuje základné princípy demokracie, dodržiava princípy právneho štátu. Podporuje trhové hospodárstvo založené na princípoch slobodnej súťaže, je zástancom zeleného sociálne trhového hospodárstva.
 • Hranicou demokratického pluralizmu a tolerancie je popieranie a aktívne spochybňovanie samotného pluralizmu, tolerancie a ľudských práv. Zásady demokratického pluralizmu a tolerancie sa musia rešpektovať aj vo vnútrostraníckych štruktúrach.
 • Každý občan má právo sa vzdelávať, rozvíjať svoju kultúru a bez obmedzenia komunikovať vo svojom materinskom jazyku.
 • Základné princípy činnosti strany: dodržiavanie zmlúv a dohôd, rešpektovanie rovnosti a dôstojnosti partnerov, presadzovanie pravidiel demokratickej politickej kultúry, ako aj otvorenosť, hodnovernosť, dôveryhodnosť a predvídateľnosť.
 • Prijatie a rešpektovanie Ústavy a platných právnych predpisov, platných medzinárodných právnych noriem a občianskoprávnych rámcových dohôd (Európska únia, Rada Európy, OSN) a princípov demokratického právneho štátu je základným rámcom pôsobenie strany.
 • Obhajujeme súčasnú orientáciu krajiny, jej členstvo v Európskej únii a NATO, pričom základné a najužšie partnerstvo vidíme v rámci V4 a EÚ.8. Čo sa týka politického a ideového zaradenia strany na úrovni EÚ, členstvo strany si naďalej predstavujeme v rámci EĽS/EPP.
 • Čo sa týka politického a ideového zaradenia strany na úrovni EÚ, členstvo strany si naďalej predstavujeme v rámci EĽS/EPP.
 • Usilujeme sa o korektné vzťahy a otvorenosť s politickými stranami a politikmi na Slovensku a v Maďarsku. Prehlbovanie a rozširovanie maďarsko-maďarských a ďalších cezhraničných vzťahov považujeme za obzvlášť dôležité.
 • Presadzujeme otvorený a korektný vzťah s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, odborných organizácií a médií.
 • Naším cieľom nie je navzájom sa poraziť, ale navzájom sa presvedčiť. V spolupráci a jednote je sila.
 • Politika strany je založená na odbornosti.

Základné ciele

Strana Aliancia svoju činnosť bude vykonávať na základe svojho programu. Pri tvorbe tohto programu bude vychádzať z programových dokumentov (napr. Občianska vízia (2016), Inštitucionálne podmienky zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku a hospodárskeho rozvoja južného Slovenska (2014), Základné podmienky prežitia a rozvoja Maďarov na Slovensku” (2012)) svojich právnych predchodcov..
 • Politika identity. Maďarská komunita na Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou maďarského kultúrneho a etnického národa. Jazykovo patrí do maďarského kultúrneho okruhu. Naším hlavným cieľom vo vzťahu ku komunite (aj vo vzťahu k ďalším komunitám) je zachovať a rozvíjať jej jazykovú, kultúrnu a národnú identitu na individuálnej a komunitnej úrovni a budovanie potrebného právneho a inštitucionálneho systému na základe najlepších európskych príkladov. Pri téme štátneho občianstva je nevyhnutné obnoviť právny stav spred roku 2010. Naším cieľom je dosiahnuť rovnosť vo všetkých oblastiach života. Pri všetkých reformách je potrebné zohľadniť záujmy národnostných menšín.
 • Regionálny rozvoj. Naším základným cieľom je rozvoj menej rozvinutých južných a východných regiónov, zníženie a postupné odstránenie regionálnych rozdielov. Odstránenie diskriminácie v regionálnych podporných systémoch. Pre rozvoj našich regiónov je nevyhnutné efektívne využitie zdrojov EÚ bez diskriminácie.
 • Doprava. Rozvoj dopravnej infraštruktúry v južných a východných okresoch: rýchlostné cesty, verejné cestné komunikácie, modernizácia južného železničného koridoru, budovanie cyklotrás, príprava na elektrickú mobilitu. Obnova ciest nižších tried z centrálneho štátneho rozpočtu.
 • Ochrana životného prostredia. Popri ochrane prírodného dedičstva našich regiónov a pitnej vody, naším cieľom je zabezpečenie inovatívnych riešení v tejto oblasti, ktorých pridanou hodnotou môže byť aj pozitívny vplyv na rozvoj ekonomiky. Podporujeme vytýčenie rozumných cieľov v ochrane životného prostredia, založenie a rozvoj inovatívnej, kreatívnej ekonomiky, ktorá je čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Musíme vyriešiť problémy vodného hospodárstva - ochrana zásob pitnej vody, budovanie vodovodov a kanalizácií.
 • Zdravotníctvo. Naším cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v južných a východných okresoch tak, aby v týchto regiónoch boli zachované a rozvíjané dôležité inštitúcie zdravotnej starostlivosti. Presadzujeme reformu obvodnej, detskej a zubnej zdravotnej starostlivosti, lebo naše okresy nemôžu zostať bez lekárov. Podpora systému preventívnych kontrolných programov. Rázne zvýšenie platov pracovníkov v oblasti zdravotníctva.
 • Právny štát, spravodlivosť. Naším cieľom je zabezpečiť zákonnosť, právne istoty a efektívnu právnu ochranu. Boj proti korupcii a nezávislosti, nestrannosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní. V rámci reformy súdnictva zohľadnenie práv národnostných menšín. Rešpektovanie základných a prirodzených ľudských práv a slobôd.
 • Samospráva. Presadzujeme zmenu územnosprávneho členenia Slovenska, aby reflektovalo prirodzené, ekonomické, geografické, etnografické regióny. Pre uspokojivé riešenie postavenia a práv, ako aj zachovania a rozvoja národnostných komunít, žiadame presadiť príklady najlepšej praxe z iných porovnateľných krajín Európskej únie, vrátane posilnenia samosprávnych a participatívnych mechanizmov v rámci územnej samosprávy, ako aj v rámci štátnych orgánov a inštitúcií.
 • Vzdelávanie. Chceme obsahovú reformu vzdelávania, lebo vytvorenie efektívneho vzdelávacieho systému pre nasledujúce generácie považujeme za nevyhnutné. Je dôležité, aby sme vytvorili systém hodný 21. storočiu, ktorý študentov vyzbrojí praktickými kompetenciami a základnými zručnosťami, aby sa z nich stali demokraticky zmýšľajúci ľudia, ktorí svoju identitu a kultúru rozvíjajú tak, že rešpektujú identitu ostatných. Naším cieľom je zavedenie samosprávneho princípu aj v oblasti vzdelávania, vytvorenie podporných organizácií a posilnenie ich financovania.
 • Kultúra. Poistkou demokratickej a kreatívnej spoločnosti je kultúrna rôznorodosť, sloboda umenia, sloboda slova a otvorenosť. Naším cieľom je vytvorenie právneho základu pre osvetu národnostných menšín a vytvorenie rámcového systému štátom podporovaných inštitúcií. Zabezpečíme finančné zázemie pre bezproblémové fungovanie profesionálnych národnostných divadiel a hudobných inštitúcií. Naším cieľom je vytvorenie samosprávneho princípu aj v tejto oblasti a zvýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 • Pôdohospodárstvo. Naším cieľom je zvýšenie sebestačnosti, ochrana pracovných pozícií, regionálny rozvoj a podpora podnikateľského prostredia s vyššou pridanou hodnotou. Naším cieľom je vytvorenie priaznivej agrárnej politiky pre južné a východné regióny.
 • Ekonomika. V oblasti investičnej politiky namiesto multinacionálnych korporácií chceme podporiť malých a stredných podnikateľov. Naším cieľom je zníženie ich odvodového zaťaženia a daňová politika, ktorá berie do úvahy aj sociálno-ekonomickú štruktúru regiónov.
 • Sociálna oblasť. Naším základným cieľom je zvýšenie pôrodnosti, priama a nepriama podpora rodín. Naším cieľom je ochrana záujmov zamestnancov, zabezpečenie primeraných dôchodkov a rozšírenie sociálneho podporného systému.
 • Vyrovnávanie sa s minulosťou. Presadzujeme zrušenie princípu kolektívnej viny z povojnového obdobia a budeme trvať na spoločnom riešení spôsobu zadosťučinenia a zmiernenia negatívnych následkov povojnových represívnych opatrení. Považujeme uzatvorenie historických krívd za nevyhnutné, pričom deklarujeme, že sa to môže uskutočniť len všeobecným konsenzom zainteresovaných strán.

Konkrétne ciele

(15 bodov)
 • Vláda podporí vznik a činnosť malých rodinných fariem, miestnych odbytových združení na spracovanie, finalizáciu a priamy predaj pod heslom: Vyrobiť v regióne, spracovať v regióne a predať v regióne.
 • Vláda dokončí výstavbu cestnej infraštruktúry na juhu a severovýchode (D4,R2,R7 a tunel pri Soroške).
 • Vláda dokončí elektrifikáciu južnej železničnej trate na úseku Zvolen - Košice a dokončí projekt zdvojkoľajnenia mimoriadne vyťaženého železničného úseku Bratislava − Dunajská Streda − Komárno.
 • Vláda sa vráti ku komplexným regionálnym programom na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti práve tam, kde najviac chýbajú.
 • Vláda odstráni regionálne rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby musí byť v každom regióne dostupná do 15 minút, neodkladná základná zdravotná starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach musí byť v každom regióne fyzicky dostupná maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti.
 • Čistota ovzdušia výrazným spôsobom prispieva ku kvalite života. Neekologické vykurovacie zariadenia výrazným spôsobom znečisťujú ovzdušie. Vláda sa vráti k programu výmeny starých kotlov v domácnostiach, aby ich výmena neostala na úrovni sľubov.
 • Vláda zmenou Preambuly Ústavy SR zabezpečí rovnosť štátotvorného národa a autochtónnych národností.
 • Vláda neohrozí súčasnú sieť národnostných škôl a garantuje nezávislosť akademického prostredia, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj a stabilitu aj Univerzity Jána Selyeho v Komárne a Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Vláda odstráni súčasný asymetrický stav v používaní explicitne preferovaného štátneho jazyka uznaním maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska.
 • Vláda odstráni diskriminačné prvky z novely zákona o štátnom občianstve. Vláda opustí od sprísnenia podmienok a obmedzení získania druhého občianstva.
 • Vláda zabezpečí samostatnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako jedinej zákonom zaručenej organizácie pre podporu kultúry národnostných menšín. Vláda posilnením postavenia a rozpočtov všetkých verejnoprávnych fondov v oblasti kultúry a zmenou legislatívy neziskového sektora vytvorí priestor pre predvídateľné a spoľahlivé financovanie neštátnej, nezávislej kultúry, čím prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a k úspechu nových projektov v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.
 • Vláda príjme samostatný zákon o postavení a financovaní Csemadoku, kultúrno- osvetovej organizácie Maďarov na Slovensku.
 • Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie výučby rusínskeho jazyka a kultúry na školách vláda podporí kompetenčné, personálne a technické posilňovanie Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove a dobuduje a zachová sieť komunitných centier, ktoré poskytujú priestor na formálne a neformálne vzdelávanie a komunitné aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách.
 • Vláda rozšíri rozhlasové a televízne vysielanie programov národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách (RTVS), aby boli v dokonalom súlade s platnou legislatívou.
 • Vláda zabezpečí vyvážené prerozdelenie finančných prostriedkov z Plánu obnovy medzi regióny so zreteľom na južné a východné Slovensko.
Pridajte sa a napíšte nám!
Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!
Je nám ľúto, ale odoslanie správy zlyhalo.
Prihláška za člena strany SZÖVETSÉG - ALIANCIA
epp